Powtec OÜ pakub järgmisi teenuseid:

Projekteerimine
Piksekaitse
Mõõdistamine
Kontroll ja hooldus
Elektriehitus
Elektri käit
Päikeseenergia

Projekteerimine

Ehitustööde teostamise aluseks on hästi koostatud projekt. Seega koostame Teile korrektse projekti koos vajalike jooniste ja skeemidega. Oleme Teile abiks nii lihtsamate kui keerulisemate projektide koostamisel.

Mõned näited töödest, mida teostame:

Piksekaitse- ja maandussüsteemid projekteerimisel tagatakse pikse- ja maanduskaitse teostatud objektile ning selle vastavus elektriohutusnõuetele.

Piksekaitsesüsteemide projekteerimisel võetakse aluseks:

Piksekaitse

Piksekaitse- ja maandussüsteemide paigaldamine annab Teile kindlustunde, et Teie kodu ja vara on kaitstud pikselöögist tekitatud tulekahjude eest ja liigpingest tingitud koduelektroonika ning elektrijuhtmestiku hävimise eest.

Maandamise all mõeldakse elektriseadme, -paigaldise või -võrgu mingi osa elektrilist ühendamist maaga. Maandamiseks kasutatakse lihtsamal juhul maanduselektroodi ja ühte või mitut maandusjuhti, mis loovad juhtiva ühenduse võrgu paigaldise või seadme mingi punkti ja maanduselektroodi vahel.

Piksekaitsepaigaldised ehitatakse vastavalt tehnilisele normile ja ohutusnõuetele. Süsteemide paigaldamisel jälgitakse õiget konstruktsiooni ja paigaldust.

Piksekaitsesüsteeme on erinevaid, lisaks piksevardale on kasutusel ka teisi võimalikke lahendusi. Sobiva piksekaitselahenduse leidmiseks soovitame pöörduda meie poole.

Piksekaitse- ja maandussüsteemide projekteerimise ja ehitamise alla kuuluvad järgmised tegevused:

Piksekaitse- ja maandussüsteemide paigalduse hinna kujunemine sõltub hoone suurusest, katusematerjalist ja maapinna tüübist.

Mõõdistamine

Powtec OÜ elektripaigaldiste mõõtelabor toimib kooskõlas EVS-EN ISO/IEC 17025 standardiga ning on EAK poolt tunnustatud katselaborina L262.

Meil on olemas vajalikud mõõteaparatuurid, et teha ära Teie objektile vajalikud mõõtmised. Peale mõõtmiste teostamist koostame ka vajaliku dokumentatsiooni.

Mõõtmisprotsessis eristame kolme olulist osa:

* Akrediteeringuga (EN ISO/IEC 17025) L262 kaetud elektripaigaldiste ja valgustustiheduse mõõtmised.
Viide: http://www.eak.ee/?pageCus=akr&id=734

Kontroll ja hooldus

Kontrollime ja hooldame olemasolevaid vanemaid elektrisüsteeme, piksekaitse- ja maandussüsteeme ning uusi paigaldatud süsteeme. Järjepidev hooldus ja kontroll tagab süsteemide:

Elektriehitus

Tänapäeval ei kujuta ette ühtegi hoonet ilma elektrisüsteemideta. Olgu see siis tava- või ökomaja, vool on vajalik kõikjal, et muuta elutingimused mugavamaks ja turvalisemaks. Voolu vajame näiteks valguse ja koduelektroonika elushoidmiseks. Isegi joogivee kättesaamiseks vajame elektriga toimivaid pumpasid.

Pakutavad teenused:

Vajadusel abistame ja nõustame Teid parima valiku leidmisel.

Elektri käit

Elektri käidu eesmärgiks on hoida elektripaigaldis töökorras. Meil on käidukorralduseks vajalik erialane ettevalmistus, teadmised elektripaigaldistest, nende ehitustest ja kasutamise ohutusnõuetest ning piisav töökogemus.

Elektri käidu alla kuuluvad järgmised tegevused:

Me koostame elektripaigaldisele, mille käidukorraldajana tegutseme, vajaliku käidukava ja kontrollime selle järgimist. Nõuame elektripaigaldise kasutamise või tehtava töö peatamist, kui on ilmnenud oht inimesele, varale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni. Oleme kättesaadavad ohutu käidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel.

Telekommunikatsioon

Telekommunikatsioonivõrk on ülekandesüsteem koos selle juurde kuuluvate lülitusseadmete ning muude abisüsteemide ja -rajatistega, mis võimaldab telekommunikatsioonivõrgu kindlaksmääratud lõpp-punktide ja sidumispunktide vahel elektriliste või elektromagnetiliste signaalide edastamist kaabli kaudu, raadio-, optiliste või muude vahenditega.

Telekommunikatsiooni alla kuuluvad side-, arvuti- ja kaabeltelevisioonivõrgud, videovalvesüsteemid ja muud süsteemid.

Seoses telekommunikatsioonivõrkudega osutame järgmisi teenuseid: