electrical-installation3

Elektripaigaldise tehnohooldus – elektripaigaldist tuleb hooldada ja kontrollida nii, et see ettenähtud otstarbel kasutades ei ohustaks inimest, vara ega keskkonda.

Elektripaigaldise käidukava – määrab tema talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud.

Elektripaigaldise käit – tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, hõlmates eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektri- kui ka muid töid.

Käit jaguneb kuueks alamtegevuseks:
1) Käidukorraldus – elektripaigaldise omanik määrab käidukorraldaja. Määramise kohustus tekib elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 A. Käidukorraldaja koostab elektripaigaldisele käidukava ja kontrollib selle järgimist. Käidukorraldaja peab omama seadusega ettenähtud pädevustunnistust.
2) Käidutööd – vähemalt kord aastas vastavalt käidukavale pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juht­klemmide pingutamine, jaotuskeskuse puhastamine tolmust jne.
Käidutöödega tagatakse elektripaigaldise tõrgeteta töö ning tellijale esitatakse hooldustööde kirjalik aruanne, mille põhjal tellitakse elektripaigaldise korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade väljavahetamine.
3) Turvavalgustussüsteemide käit – kontroll vähemalt kord kuus koos päevikusse dokumenteerimisega.
4) Rikkevoolukaitse lülitite kontroll – vähemalt kord kuus koos päevikusse dokumenteerimisega.
5) Elektrotehnilised mõõtmised – erinevad kontrollmõõtmised, näiteks isolatsioonitakistuse mõõtmine, rikkevoolukaitse lülitite rakendumisvoolu ja rakendumisaja kontroll jne.
6) Elektripaigaldise tehniline kontroll – hinnatakse elektripaigaldise vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Allikas: RKS