Children-and-ElectricityTraagilised õnnetused on kerged juhtuma. Elektriõnnetused võivad juhtuda meie kõigiga, ent statistika on näidanud, et suur osa õnnetusi juhtub just eriti lastel suures mänguhoos, mil tähelepanu on hajutatud ja ohtudele ei osata mõelda.

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt toimus 2016. aasta esimeses pooles vanuselises jaotuses kõige enam õnnetusi kuni kümneaastaste lastega.

Õnnetusi toimus katkiste juhtmete või pikendusjuhtmete tõttu toas ja õues ning mittekorras või oludele mittevastavate elektriseadmete tõttu vannitoas. Tüüpiliseks põhjuseks oli ka esemete pistmine pistikupesade kontaktidesse.

Siinkohal tuleb lapsevanematele meelde tuletada, et nad räägiksid oma lastele elektriohtudest. Suurem osa lapsevanemaid on seda kindlasti juba teinud, ent siiski ei tee paha üle kordamine.

Elekter võib osutuda väga ohtlikuks, kui sellega valesti ümber käia.  Elektriõnnetused võivad lõppeda surmaga.

Samuti on lapsevanematel kohustuslik pädeval elektrit tundval isikul üle lasta kontrollida kõik kodused elektriseadmed, et vältida õnnetusi.

Ent meeles tuleks pidada, et elektriõnnetusi ei juhtu ainult koduseinte vahel. Seega tuleb lastele seletada ka, millised ohud neid ümbritsevad ka väljaspool kodu.

Elektriõnnetuste vältimiseks tuleb alati järgida ohutusnõudeid

(meeldetuletuseks lapsevanematele):

  • Elektriseadmeid tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja oludes.
  • Nähtava rikkega elektriseadmeid ei tohi kasutada ega jätta laste käeulatusse.
  • Maja või korteri elektrisüsteemi on soovitav paigaldada rikkevoolukaitselüliti, mis kaitseb elektrilöögi ja tulekahju eest.
  • Kui elektriseadme ohutuse osas tekib kahtlus, tuleb pöörduda elektriala spetsialisti poole, mitte hakata seadet ise parandama.
  • Elektritöid võivad teha vastava ettevalmistusega elektritööde tegijad.
  • Lastega tuleb rääkida elektriga seotud ohtudest, sealhulgas elektriliinide ja alajaamadega seotud ohtudest. Samuti tuleb õpetada lapsi elektriseadmeid õigesti kasutama ning rikkega seadmeid ära tundma.
  • Tööõnnetuste vältimiseks tuleb kõigil asjasse puutuvatel osapooltel kinni pidada kehtestatud ohutusnõuetest ja –reeglitest.

Allikad: TJA, Tarbija24