Elektrisüsteem on elektri tootmise ja edastamise tehniline süsteem, mille moodustavad Eesti territooriumil asuvad elektrijaamad ning neid üksteisega ja tarbijatega ühendav võrk koos vastavate juhtimis-, kaitse- ja sidesüsteemidega.

Enamik seadmeist meie koduses majapidamises töötab elektriga. Elekter on meie kodudes nii harjumuspärane, et sellega kaasnevad ohud kipuvad meil meelest minema. Teadmatuse, ettevaatamatuse või hooletuse tõttu võib elekter põhjustada raskeid õnnetusi – tulekahju, vigastusi või surma.
Reeglina võivad elektritöid teha vaid elektrialal spetsialiseerunud isikud, kelle teadmised ja küllaldane töökogemus võimaldavad vältida elektrist tingitud ohtusid.

Nõuandeid elektri ohutuks kasutamiseks kodus:

  • Tarviti ja pikendusjuhtme pistiku tohib ühendada vaid pistikupessa, millesse pistik sobib pesa ehitust muutmata.
  • Pistik tuleb tõmmata pistikupesast välja pistikust kinni hoides, mitte juhtmest tõmmates! Juhtmest tõmmates võib juhe pistiku küljest lahti rebeneda ning tekitada lühise.
  • Elektritarvitit ei tohi pikendusjuhtme abil kasutada teises ruumis, kus on teist tüüpi pistikupesad ja tarviti kasutustingimused erinevad.
  • Mitmepesalise pikendusjuhtmega võib ühendada vaid väikese võimsusega tarviteid. Suure võimsusega tarvitit ei tohi ühendada mitme pistikupesaga pikendusjuhtme külge.
  • Ära lapi vigast ühendust või pikendusjuhet! Kleeplindiga parandatud juhe on elu- ja tuleohtlik. Valesti paigaldatud, parandatud või kasutatud elektriseade võib tekitada tuleohu, ohustada tervist ja elu.
  • Vaata, et vannitoas ei oleks kuplita valgustit, see võib olla ohtlik.
  • Vannis või duši all olles ära kasuta kunagi elektritarviteid!
  • Ära kuivata riideid elektrikerise või selleks mitteettenähtud elektrikuumuti peal!
  • Hooldades ja puhastades elektritarvitit, tuleb enne ühendusjuhtme pistik võtta pesast välja. Jälgi, et elektriseadme puhastamisel ei satuks vesi seadme sisse.
  • Enne elektritöö alustamist lülita elekter välja. Kui valgusti on ühendatud pistiku abil, tõmba pistik pistikupesast välja.

Elekter on väga ohtlik, kui temaga valesti ümber käia või kui elektrijuhtmed, elektriaparaat katki on.
Kui on vajadus kodus teostada elektritöid ning ise selles valdkonnas pädev ei ole, on kõige ohutum kutsuda seda tegema elektrialal spetsialiseerunud isik.

Siin on õpetlik video lastele, et nad teaksid, millal võib elekter kodus ohtlik olla ning kuidas elektriga ja elektriseadmetega ümber käia: