Elektriohutuse pidev meeldetuletamine on hädavajalik, sest elekter võib osutuda väga ohtlikuks, kui sellega valesti ümber käia.  Elektrile tuleb läheneda alati mõistuse, mitte jõuga. Elektriõnnetused võivad lõppeda lausa surmaga. Seetõttu tuleb elektriga olla väga ettevaatlik ning jätta elektritööde teostamine elektriala spetsialistidele, kellel on selleks vastav väljaõpe ning oskused.

Tehnilise Järelvalve Ameti statistika kohaselt toimus 2016. aastal 54 elektriga seotud õnnetusjuhtumit, mille peamisteks põhjusteks on ohutusnõuete eiramine, hooletus ning mittekorras elektriseadmete kasutamine.

Enamus õnnetusi ehk 78% õnnetustest toimus kodudes või nende lähiümbruses, 22% juhtudest olid tööõnnetused. Kodustes ja sarnastes oludes toimusid õnnetused elektriohutusnõuete eiramise ja hooletuse tõttu, remonditöödel, katkiste elektrijuhtmete või -seadmete kasutamisel või elektriseadmete kasutamisel mitteettenähtud otstarbel.

Tööõnnetused toimusid elektritööde käigus jaotlates ja õhuliinidel. Tööõnnetuste peamiseks põhjuseks olid elektriohutusnõuete eiramine, aga ka mittekorras elektriseadmed, hooletus ja isikukaitsevahendite puudumine. 

Väikelastega  juhtus mullu 22% õnnetustest ning inimestega vanuses 20-29 eluaastat samuti 22% elektriga seotud õnnetusest. Inimestega vanuses 40-49 eluaastat juhtus 18% õnnetustest. Tüüpiliseks õnnetuseks väikelastega oli esemete pistmine pistikupesade kontaktidesse, mis on ajast aega tüüpiline põhiline õnnetuse juhtum.

Elektriõnnetusi toimus ka katkiste juhtmete või pikendusjuhtmete tõttu toas ja õues ning mittekorras või oludele mittevastavate elektriseadmete kasutamise tõttu.

Elektriõnnetuste vältimiseks tuleb alati järgida ohutusnõudeid:

  • Elektriseadmeid tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja oludes;
  • Nähtava rikkega elektriseadmeid ei tohi kasutada ega jätta laste käeulatusse;
  • Maja või korteri elektrisüsteemi on soovitav paigaldada rikkevoolukaitselüliti, mis kaitseb elektrilöögi ja tulekahju eest;
  • Kui elektriseadme ohutuse osas tekib kahtlus, tuleb pöörduda elektriala spetsialisti poole, mitte hakata seadet ise parandama;
  • Elektritöid võivad teha vastava ettevalmistusega elektritööde tegijad;
  • Lastega tuleb rääkida elektriga seotud ohtudest. Samuti tuleb õpetada lapsi elektriseadmeid õigesti kasutama ning rikkega seadmeid ära tundma;
  • Tööõnnetuste vältimiseks tuleb kõigil asjasse puutuvatel osapooltel kinni pidada kehtestatud ohutusnõuetest ja –reeglitest.

 

Allikad: TJA, Võrumaa Teataja